Confidențialitate și modulele de tip cookie

Site-ul web lampisilumini.ro, proprietate a Lamp en Licht Online B.V. (în continuare denumit: Lampisilumini ) prelucrează date sensibile din punctul de vedere al confidențialității sau date cu caracter personal. Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă o prioritate pentru Lampisilumini. Astfel, prelucrăm și protejăm datele cu caracter personal cu cea mai mare grijă posibilă.
La prelucrarea acestor date, Lampisilumini respectă prevederile legislației privind confidențialitatea. Acest lucru înseamnă - printre altele - că:

 • Specificăm în mod clar în ce scopuri prelucrăm datele cu caracter personal. Specificarea acestor scopuri se face prin intermediul prezentei declarații de confidențialitate și privind modulele de tip cookie.
 • Colectarea datelor cu caracter personal se limitează la datele cu caracter personal care sunt necesare în scopuri legitime.
 • Vă cerem permisiunea expresă înainte de a prelucra datele dvs. cu caracter personal în acele cazuri în care este necesară permisiunea dvs.
 • Luăm măsurile de securitate adecvate pentru a vă proteja datele cu caracter personal și solicităm părților care procesează date cu caracter personal în conformitate cu instrucțiunile noastre să procedeze la fel.
 • Vă respectăm dreptul de a avea acces la datele dvs. personale la cerere, precum și dreptul dvs. de a corecta sau de a șterge datele respective.

Lampisilumini are calitate de operator de prelucrare a datelor. În prezenta declarație de confidențialitate și privind modulele de tip cookie, explicăm care sunt datele personale pe care le colectăm și pe care le folosim și care este scopul acestor activități. Vă recomandăm să citiți prezentul document cu atenție.

Ultima modificare a prezentei declarații de confidențialitate și privind modulele de tip cookie a fost efectuată la data de 18-09-2020.

 

Ce date cu caracter personal prelucrăm?

Utilizând site-ul nostru web, ne puteți încredința anumite date, care pot include și date cu caracter personal. Utilizăm diferite canale pentru colectarea datelor cu caracter personal. De exemplu, site-ul nostru web vă permite să comandați produse, ceea ce implică faptul că vă rugăm să ne furnizați câteva date personale în vederea onorării comenzii dvs. Lampisilumini prelucrează următoarele date:

 • numele;
 • sexul;
 • adresa de e-mail;
 • numărul de telefon;
 • adresa;
 • parola;
 • denumire firmă;
 • detalii privind plată.

Datele de mai sus sunt necesare pentru a vă crea un cont de utilizator și pentru a ne permite să vă onorăm comanda.
În plus, prelucrăm și:

 • orice date personale pe care ni le trimiteți prin e-mail, prin formularul de contact sau prin mesaj de chat;
 • orice date personale pe care le includeți într-o recenzie despre magazinului nostru online;
 • orice date personale pe care ni le furnizați atunci când participați la un concurs foto;
 • orice date personale pe care ni le furnizați atunci când participați la o campanie de cadouri.

 

În ce scopuri utilizăm datele dvs. cu caracter personal?

Utilizăm datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri:

 • crearea unui cont de utilizator pentru dvs.;
  onorarea unei comenzi (livrare, plată și contact);
  pentru a oferi răspuns la întrebări și solicitări referitoare la produsele noastre;
  trimiterea buletinelor informative cu informații despre produsele noastre;
  pentru a oferi răspuns la o postare pe blog;
  anunțarea câștigătorului unui concurs de cadouri sau de foto;
  publicarea recenziei dvs. despre magazinul nostru online.

Dacă vă acordați permisiunea în acest sens, Lampisilumini vă poate trimite buletine informative prin e-mail. În cazul oricărei comunicări trimise prin e-mail, aveți opțiunea de a vă dezabona dacă nu mai doriți să primiți buletinul nostru informativ. În plus, vă puteți dezabona de la buletinul informativ și prin contul dvs. de utilizator.

 

Destinatarii datelor;

Datele pe care le furnizați vor fi transferate către părți terțe dacă acest lucru este necesar pentru livrarea produselor pe care le-ați comandat. În plus, Lampisilumini va transmite detaliile adresei dvs. către compania de transport, astfel încât comanda dvs. să poată fi livrată. Datele dvs. vor fi furnizate următoarelor părți:
servicii de livrare; furnizorii de servicii de plată; platforme de evaluare de magazine online; furnizori de servicii de găzduire; dezvoltatori de site-uri web.

În afară de acestea, Lampisilumini nu va furniza terților datele pe care le-ați furnizat dacă nu vă acordați permisiunea în acest sens, cu excepția cazurilor în care acest lucru este cerut sau permis de lege. De exemplu, poliția ne poate solicita informații în contextul unei anchete de fraudă. În asemenea cazuri, Lampisilumini este obligat prin lege să furnizeze informațiile respective.

 

Perioade de stocare

Când plasați o comandă prin intermediul site-ului nostru web, Lampisilumini vă va păstra datele pentru o perioadă de până la patru ani de la ultima dvs. comandă.

Când ne contactați printr-un formular de contact, prin e-mail, prin Facebook, Twitter, WhatsApp sau mesaj de chat, Lampisilumini vă va păstra datele atât timp cât este necesar pentru a prelucra întrebarea sau solicitarea dvs., și apoi pentru o perioadă suplimentară de șase luni pentru a putea prelucra orice întrebări ulterioare.

Când răspundeți la o postare pe blog sau publicați o recenzie despre site-ului nostru web, răspunsul dvs. va fi publicat și datele dvs. vor fi păstrate până când eliminați răspunsul sau recenzia.

Dacă ne transmiteți o imagine pentru a participa la un concurs foto, imaginea poate fi publicată pe site. Orice alte date personale pe care ni le transmiteți atunci când participați la un concurs foto sau la o campanie de cadouri vor fi păstrate până când câștigătorul / câștigătorii a / au primit premiul (premiile).

 

Module de tip cookie

 

Protejarea datelor

Lampisilumini ia măsurile tehnice și organizaționale adecvate pentru a vă proteja datele împotriva pierderilor și prelucrării ilegale, cum ar fi furtul și accesul neautorizat.
Lampisilumini ia următoarele măsuri de securitate:

 • Accesul la datele personale este restricționat prin intermediul unui nume de utilizator și al unei parole.
 • Utilizăm conexiuni securizate care protejează toate informațiile schimbate între dvs. și site-ul nostru web atunci când introduceți date cu caracter personal.
 • Păstrăm jurnalele tuturor solicitărilor de date cu caracter personal.

 

Drepturile dumneavoastră cu privire la datele cu caracter personal

Aveți următoarele drepturi cu privire la datele dvs. personale:

 • Puteți solicita accesul la datele despre dvs. pe care le prelucrăm.
 • Puteți solicita o prezentare generală, într-un format utilizat pe scară largă, a datelor despre dvs. pe care le prelucrăm.
 • Puteți solicita corectarea sau ștergerea datelor dacă acestea sunt incorecte sau nu mai sunt valabile.
 • Dacă doriți să vă exercitați aceste drepturi, nu ezitați să ne contactați. În acest scop, consultați detaliile de contact afișate în partea de jos a prezentei declarații de confidențialitate și privind modulele de tip cookie.

Dacă aveți o reclamație cu privire la modul în care prelucrăm datele dvs., vă rugăm să ne informați. Alternativ, aveți și dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere (Autoritatea olandeză pentru protecția datelor).

 

Site-uri web ale unor terțe părți

Prezenta declarație de confidențialitate și privind modulele cookie nu se aplică site-urilor web terțe care sunt conectate la magazinul nostru web prin linkuri. Lampisilumini nu poate garanta că aceste părți vor trata datele dvs. cu caracter personal în mod fiabil sau securizat. Prin urmare, vă recomandăm să citiți declarațiile de confidențialitate ale acestor site-uri înainte de a le utiliza.

 

Modificări ale prezentei declarații de confidențialitate și privind modulele de tip cookie

Lampisilumini își rezervă dreptul de a modifica prezenta declarație de confidențialitate și privind modulele de tip cookie. Prin urmare, vă recomandăm să verificați în mod regulat declarația de confidențialitate și privind modulele de tip cookie, pentru a vă asigura că sunteți la curent cu aceste modificări.

 

Detalii de contact

Lamp en Licht Online B.V.
Smaragdweg 52, 5527 LB Hapert, Olanda
[email protected]
+40316306695

The lampisilumini.ro website, a website of Lamp en Licht Online B.V. (hereinafter referred to as: lampisilumini) processes privacy-sensitive details, or personal data. The careful handling of personal data is of great importance to lampisilumini Accordingly, we process and protect personal data with the greatest possible care. 

In processing these data, lampisiluminicomplies with the requirements set by privacy legislation. This means – among other things – that:

 • We state clearly for which purposes we process personal data. We do so by means of this privacy and cookie statement.
 • We limit our collection of personal data to only those personal data that are required for legitimate purposes.
 • We ask your express permission before processing your personal data in those cases in which your permission is required.
 • We take appropriate security measures to protect your personal data and require parties that process personal data on our instruction to do the same.
 • We respect your right to inspect your personal data upon request, and to correct or remove these.

lampisilumini is the controller in the data processing. In this privacy and cookie statement, we explain which personal data we collect and use, and for what purpose. We recommend that you read this carefully.

This privacy and cookie statement was most recently amended on 18-09-2017.

 

Which data do we process?

In using our website, you may leave certain details with us, which may include personal data. We collect personal data via different channels. For example, our website enables you to order products, which involves us asking you to provide us with some personal data in order to complete the order. lampisilumini processes the following data:

 • name;
 • gender;
 • email address;
 • telephone number;
 • address;
 • password;
 • company name;
 • payment details.

The above data are required to set up an account and be able to complete your order.

In addition, we process:

 • any personal data that you send to us in an email, contact form or chat message;
 • any personal data that you include in a review of our web shop;
 • any personal data that you provide us when entering a picture competition;
 • any personal data that you provide us when participating in a giveaway.

 

What do we use your data for?

We use your data for the following purposes:

 • creating an account for you;
 • completing an order (delivery, payment and contact);
 • responding to questions about and requests concerning our products;
 • sending a newsletter with information about our products;
 • responding to a blog post;
 • announcing the winner of a giveaway or picture competition;
 • being able to show your review of our web shop.

If you have given permission for this, lampisilumini may send you a newsletter by email. Every communication sent by email offers the option of unsubscribing if you should no longer wish to receive our newsletter. In addition, you can unsubscribe for the newsletter via your account.

 

The recipients of the data

The data you provide will be provided to third parties if this is required for the delivery of the products you have ordered. In addition, lampisilumini will provide address details to, for example, PostNL, so that our order can be delivered. Your data will be provided to the following parties:

 • delivery services;
 • payment service providers;
 • review platforms for web shops;
 • hosting providers;
 • website developers.

Other than that, lampisilumini will not provide the data you have provided to third parties if you have not given permission for that, unless this is required or permitted by law. For example, the police may ask us for information within the context of a fraud investigation. In such case, lampisilumini is legally obliged to provide these details.

 

Retention periods

When you place an order through our website, lampisilumini will retain your data for up to four years after your final order.

When you contact us via a contact form, email, Facebook, Twitter, WhatsApp or chat message, lampisilumini will retain your data for as long as is required to process the question or request, and then for an additional six months in order to be able to process any follow-up questions.

When you respond to a blog post or post a review of our website, your response will be published and your data will be retained until you remove the response or review.

If you submit a picture for a picture competition, the picture may be published on the website. Other personal data that you send in when entering a picture competition or participating in a giveaway will be retained until the winner/winners has/have received the prize(s).

 

Cookies

Protection

lampisilumini takes appropriate technical and organisational measures to protect your data against loss and unlawful processing, such as theft and unauthorised inspection.

lampisilumini takes the following security measures:

 • Access to personal data is restricted by means of a user name and password.
 • We make use of secure connections that protect all information exchanged between you and our website when you enter personal data.
 • We keep logs of all requests for personal data.

 

Your rights with regard to personal data

You have the following rights with regard to your personal data:

 • You can submit a request for inspection of the data about you that we process.
 • You can apply for an overview, in a widely used format, of the data about you that we process.
 • You can submit a request for correction or deletion of the data if these are incorrect or are no longer relevant.

If you wish to exercise these rights, feel free to contact us. To that end, see the contact details at the bottom of this privacy and cookie statement.

If you have a complaint about how we handle your data, please let us know. Alternatively, you also have the right to submit a complaint to the supervisory authority (the Dutch Data Protection Authority).

 

Third-party websites

This privacy and cookie statement does not apply to third-party websites that are connected to our web shop through links. lampisiluminicannot guarantee that these parties will handle your personal data in a reliable or secure manner. We therefore recommend that you read the privacy statements of these websites before using them.

 

Changes to this privacy and cookie statement

lampisiluminireserves the right to amend this privacy and cookie statement. We therefore recommend that you check this privacy and cookie statement regularly to ensure that you are aware of these amendments.

 

Contact details

Lamp en Licht Online B.V.

Smaragdweg 52, 5527 LB Hapert, Olanda

Telephone number: +40316306695

Email: [email protected]